Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Statystyczny w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej bialystok2030.stat.gov.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu są: Pani Edyta Kalwajtys, E.Kalwajtys@stat.gov.pl telefon 85 749 77 45 oraz Pani Izabela Rutkowska, Iz.Rutkowska@stat.gov.pl telefon 85 749 77 47. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu na adres: SekretariatUSBST@stat.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji. Urząd Statystyczny w Białymstoku powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok

Budynek typowy dla działalności administracyjno–biurowej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, o bryle regularnego czworokąta. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Krakowskiej 13. Dojście do budynku jest utwardzone, z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Do holu głównego z zewnątrz prowadzą schody, po prawej stronie schodów znajduje się platforma do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo (także na wózku inwalidzkim). Drzwi wejściowe automatyczne, bezprogowe (1,2 m). Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do budynku.

Wewnątrz budynek urzędu w znacznym zakresie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na parterze, po lewej stronie korytarza, znajduje się sala obsługi klienta, do której prowadzą bezprogowe drzwi umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim, po prawej stronie korytarza znajduje się sala szkoleniowa z drzwiami bezprogowymi umożliwiającymi poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na półpiętrze prowadzącym do podpiwniczenia po prawej stronie od wejścia do budynku, do której dostęp osobom niepełnosprawnym umożliwia platforma do transportu osób niepełnosprawnych (także na wózku inwalidzkim).

Brak windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osobom niepełnosprawnym przysługuje uprawnienie wejścia do budynku wraz z psem asystującym, na zasadach określonych obowiązującym prawem.

Podczas wizyty w Urzędzie możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty. W Urzędzie Statystycznym w Białymstoku, osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Magdalena Gabińska, e-mail: M.Gabinska@stat.gov.pl, telefon 85 749 77 86.


Budynek: Urząd Statystyczny w Białymstoku, Oddział w Suwałkach, ul. 1 Maja 13, 16-400 Suwałki

Oddział w Suwałkach Urzędu Statystycznego w Białymstoku mieści się na pierwszym piętrze budynku, którego administratorem jest PZU Na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Jest to obiekt o trzech kondygnacjach, usytuowany na wygrodzonej parceli.

Dojście do budynku jest utwardzone. Jest też podjazd dla niepełnosprawnych. Podjazd prowadzi do wejścia do budynku pod schody. Brak wyszczególnionego dla niepełnosprawnych miejsca parkingowego.

W budynku nie ma windy, łazienka nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Osobom niepełnosprawnym przysługuje uprawnienie wejścia do budynku wraz z psem asystującym, na zasadach określonych obowiązującym prawem.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.


Budynek: Urząd Statystyczny w Białymstoku, Oddział w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża

Oddział w Łomży Urzędu Statystycznego w Białymstoku mieści się na trzecim piętrze budynku, który jest własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Łomży.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Nowej 2. Budynek jest obiektem całkowicie podpiwniczonym o pięciu kondygnacjach nadziemnych.

Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do holu głównego z zewnątrz prowadzą schody, po prawej stronie schodów udostępniono podjazd dla wózków inwalidzkich. Dojście do budynku jest utwardzone.

Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Budynek jest w znacznym zakresie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się zarówno na parterze holu głównego po prawej stronie od wejścia, jak i na każdym piętrze.

Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne (również na trzecim piętrze) są dostatecznie szerokie i pozbawione progów. Dostęp do trzeciego piętra jest możliwy za pomocą dwóch wind w pełni przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy posiadają przesuwne drzwi oraz informację głosową. Ponadto przyciski na klawiaturze numerycznej w windzie są łatwo wyczuwalne dotykiem. Umieszczono na nich wypukłe cyfry i symbole. Na klawiszach numerycznych są napisy w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma innych oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osobom niepełnosprawnym przysługuje uprawnienie wejścia do budynku wraz z psem asystującym, na zasadach określonych obowiązującym prawem.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.