Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY K2. Zdrowi mieszkańcy

Oczekiwane rezultaty:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Kluby sportowe, łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS GUS 123 110 121 115
Liczba imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym w skali roku UMB 6 17 58 54 8
Liczba zawodników otrzymujących stypendium za wysokie wyniki sportowe w skali roku UMB 220 233 235 129 220
Liczba nowych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej UMB 0 12 10 3 8
Obiekty sportowe GUS 76 76 79
Liczba realizowanych programów profilaktycznych oraz działań edukacyjnych w skali roku UMB 4 6 6 6 4
Lekarze na 10 tys. ludności (pracujący według podstawowego miejsca pracy)* GUS 55,6 59,8 55,7 60,0 55,6 59,9 90,5 95,6 55,5
Pielęgniarki i położne na 10 tys. ludności (personel pracujący według podstawowego miejsca pracy)* GUS 105,0 105,8 103,3 100,0 102,2 103,9 117,3 123,5 101,0
Mieszkańcy w domach i zakładach pomocy społecznej GUS 814 753 677 760 760 718 765 784 768 716
Liczba osób objętych programami prewencji uzależnień w skali roku UMB 38 604 18 783 14 022 43 489 38 000

* od 2021 r. - obliczenia na podstawie źródeł administracyjnych, dane nieporównywalne z publikowanymi za lata wcześniejsze

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Objaśnienia wskaźników:

Skróty: