Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY S2. Miasto zielone, odporne, o dobrej jakości środowiska

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni miasta (w %) GUS 4,8 4,9 5,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8
Wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla aglomeracji białostockiej (w µg/m3) GIOŚ 17 16 15 15
Zakładanie łąk kwietnych (w ha) UMB 7 9 9 10 10
Niewykaszanie zieleńców – łąki naturalne (w ha) UMB 28 29 45 45 40
Zagospodarowanie terenów w dolinie rzeki Białej (w ha) UMB 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Objaśnienia wskaźników:

Skróty: