Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY S1. Miasto neutralne klimatycznie i mądrze gospodarujące zasobami

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (w m3) GUS 33,3 33,0 32,7 34,0 34,0 34,6 34,8 34,9 34,0
Straty wody z wodociągu (w dam3) GUS 924,2 1 149,4 801,9 965,0
Masa zebranych odpadów komunalnych (w Mg) UMB 114 584,18 119 599,92 117 754,87 106 219,03 166 000,00
Procent odpadów komunalnych poddanych recyklingowi UMB 14,8 22,3 25,2 36,1 60,0
Ilość usuniętych odpadów/wyrobów zawierających azbest w ramach dotacji celowych udzielonych przez Miasto Białystok oraz z innych źródeł, np. z WFOŚiGW (w Mg) UMB 16,5 66,5 53,8 43,4 90,0

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: